[1]
محقق‌ دامادس. م., “مقومات معنوی سلامت در الهيات اسلامي”, MEJ, ج 4, ش 14, می 2012.