[1]
اصفهانی م. م., “سلامت معنوی و دیدگاه‌ها”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics, ج 4, ش 14, نوامبر 2012.