[1]
مصباحع., “واکاوی مفهومی معنویت و مسئله معنا”, Faslnamah-i akhlaq-i pizishki, ج 4, ش 14, نوامبر 2012.