[1]
مصباحع., “واکاوی مفهومی معنویت و مسئله معنا”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics, ج 4, ش 14, نوامبر 2012.