[1]
مرندیس. ع. و عزیزیف., “جایگاه، تعریف و دشواری‌های پایه‌ریزی مفهوم سلامت معنوی در جامعه ایرانی ـ اسلامی”, MEJ, ج 4, ش 14, می 2012.