[1]
صادقیر. و صادقیت., “تبیین عوامل زمینه‌ساز تبعیض در مراقبت بیماران از دیدگاه دانشجویان و مدرسین پرستاری”, MEJ, ج 15, ش 46, صص 1-13, ژانویه 2022.