[1]
مقدمع. و رنجی جفرودین., “تاثیر رهبری اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی و قصد ترک خدمت با میانجی‌گری انگیزه ذاتی در پرستاران ”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī, ج 15, ش 46, صص 1-15, ژانویه 2022.