[1]
لطفي كاشانيف., وزيريش., ارجمندس., موسويس. م., و هاشميهم., “اثربخشي مداخله‌ي معنوي بركاهش پريشاني مادران كودكان مبتلا به سرطان”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī, ج 6, ش 20, صص 173-186, اکتبر 2012.