[1]
جعفریم., سبزواریس., برهانیف., و بانشیم., “دیدگاه دانشجویان پرستاری و پرستاران دانشگاه علوم پزشکی کرمان نسبت به مراقبت معنوی”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī, ج 6, ش 20, صص 155-171, اکتبر 2012.