[1]
بحرينيانس. ع., دلشادح., شاكرين., و عزیزیف., “بررسي نگرش پزشكان نسبت به تأثير ميزان معنويت در روند درمان بيماران”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī, ج 6, ش 20, صص 127-153, اکتبر 2012.