[1]
بوالهریج., دوس علی ونده., و میرزاییم., “رویکرد معنوی در آموزش پزشکی و علوم انسانی”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī, ج 6, ش 20, صص 101-125, اکتبر 2012.