[1]
مرزبندر. ا. و زكويع. ا., “شاخص‌های سلامت معنوی از منظر آموزه‌های وحیانی”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī, ج 6, ش 20, صص 69-99, اکتبر 2012.