[1]
ابوالقاسمیح., “نامه به سردبیر”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī, ج 6, ش 20, صص 8-10, اکتبر 2012.