[1]
عباسیم., عزیزیف., شمسی گوشکیا., ناصری رادم., و اکبری لاکهم., “تعریف مفهومی و عملیاتی‌سازی سلامت معنوی: یک مطالعه روش‌شناختی”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī, ج 6, ش 20, صص 11-44, اکتبر 2012.