[1]
روشن‌زادهم., نفرم., تاج‌آبادیع., و محمدیس., “پیش‌بینی جو سازمانی نوآورانه با استفاده از ابعاد رهبری اخلاقی: یک مطالعه توصیفی ـ همبستگی”, MEJ, ج 15, ش 46, صص 1-12, نوامبر 2021.