[1]
روشن‌زادهم., نفرم., تاج‌آبادیع., و محمدیس., “پیش‌بینی جو سازمانی نوآورانه با استفاده از ابعاد رهبری اخلاقی: یک مطالعه توصیفی ـ همبستگی”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics, ج 15, ش 46, صص 1-12, نوامبر 2021.