[1]
محسن‌پورم. و طاهری گودرزیح., “همبستگی رفتار اخلاقی با تاب‌آوری پرستاران: نقش میانجی پذیرش اجتماعی و اعتماد سازمانی”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics, ج 15, ش 46, صص 1-17, نوامبر 2021.