[1]
دانیالیس. و مظلوم‌رهنیع., “ترسیم و تحلیل شبکه‌های هم‌استنادی مطالعات حوزه اخلاق در کووید 19: اخلاق در کووید”, MEJ, ج 15, ش 46, صص 1-19, ژانویه 2022.