[1]
محمودیم., مهاجرانب., و رزاقیم., “تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی اجتماعی کارکنان با آزمون نقش میانجی تعهد سازمانی”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī, ج 15, ش 46, صص 1-16, فوریه 2022.