[1]
رحمتیص. و سیفیر., “ارتباط درک پرستاران از عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با عملکرد آنان در آزمون‌های ده‌گانه اعتباربخشی بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد در سال 1399”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī, ج 15, ش 46, صص 1-13, آگوست 2021.