[1]
هوشمندم. و لعلیم., “روش‌های تدریس اخلاق حرفه‌ای در ایران: یک مطالعه مروری”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics, ج 15, ش 46, صص 1-13, اکتبر 2021.