[1]
زاهدی‌پورف., حسینیس., و جلیلیا., “مهندسی ژنتیک در محصولات غذایی و دارویی: فواید، نگرانی‌ها و ملاحظات اخلاقی”, MEJ, ج 15, ش 46, صص 1-15, نوامبر 2021.