[1]
عربیص., “انگ اجتماعی کووید 19 خطرناک‌تر از پاندمی کووید”, Faslnamah-i akhlaq-i pizishki, ج 15, ش 46, صص 1-5, جولای 2021.