[1]
قارونیک., “بررسی میزان آگاهی دندان‌پزشکان عمومی در مورد رعایت منشور حقوق بیماران”, MEJ, ج 15, ش 46, صص 1-13, آگوست 2021.