[1]
قربانقلیت., ثناگوا., پهلوان‌زادهب., و جویباریل., “ارتباط جو اخلاقی با وجدان کاری پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان”, Faslnamah-i akhlaq-i pizishki, ج 15, ش 46, صص 1-12, آگوست 2021.