[1]
سوریح., کدیورپ., کرامتیه., و حسن‌آبادیح., “تبیین رفتار شاهدان قلدری در مدارس بر اساس عدم درگیری اخلاقی و حساسیت اخلاقی با نقش واسطه‌ای هویت اخلاقی”, MEJ, ج 15, ش 46, صص 1-17, ژوئن 2021.