[1]
باشکوهم. و بیگی فیروزیا., “تأثیر هوش فرهنگی کارکنان بر فرهنگ سازمانی بیمارستان”, MEJ, ج 15, ش 46, صص 1-13, جولای 2021.