[1]
جلالیانع., “کنکاشی از منظر هنجارهای اخلاقی بر تضمین‌های حمایت از معلولان در کنوانسیون حقوق معلولان و حقوق ایران”, MEJ, ج 15, ش 46, صص 1-14, ژوئن 2021.