[1]
قاسم‌زاده علیشاهیا., زاهد بابلانع., معینی‌کیام., کاظمیس., مکلفخ., و دیوبندا., “تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر پاسخگویی سازمانی کارکنان با آزمون نقش میانجی اشتیاق شغلی و کار تیمی”, MEJ, ج 15, ش 46, صص 1-18, ژوئن 2021.