[1]
خسروپناهع., سادات حسینیا., و دهقان نیرین., “مقایسه تکریم بیمار در متون اسلامی و پرستاری”, MEJ, ج 15, ش 46, صص 1-14, دسامبر 2021.