[1]
کبرائی ابکنارف., منصورقناعیر., امیدظهیرس., و پورعینیم., “حساسیت اخلاقی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی گیلان: یک مطالعه توصیفی”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics, ج 15, ش 46, صص 1-12, ژوئن 2021.