[1]
شادفردز., بادیه‌پیمای جهرمیز., تقی‌زادگان‌زادهم., پورنوروزن., و معارفیف., “پیش‌بینی شادکامی دانشجویان براساس جو اخلاقی، استرس ادراک‌شده و عزت نفس”, Faslnamah-i akhlaq-i pizishki, ج 15, ش 46, صص 1-13, آگوست 2021.