[1]
مهدیون س., پوشگان ز., ایمانی‌پور م., و رزاقی ز., “ارتباط بین حساسیت اخلاقی پرستاران و رعایت حقوق بیماران در بخش‌های مراقبت‌های ویژه”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics, ج 11, ش 40, صص 7–14, جولای 2017.