[1]
مهدیونس., پوشگانز., ایمانی‌پورم., و رزاقیز., “ارتباط بین حساسیت اخلاقی پرستاران و رعایت حقوق بیماران در بخش‌های مراقبت‌های ویژه”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī, ج 11, ش 40, صص 7-14, جولای 2017.