[1]
محمد علیزاده ا., داوری ف., منصوری م., و محمدنیا م., “تحلیل خطاهای پزشكی: یک مطالعه موردی”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics, ج 10, ش 38, صص 59–68, ژانویه 2017.