[1]
بسامی م., “اتانازی از دیدگاه اخلاق و ادیان”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics, ج 1, ش 2, صص 169–196, اکتبر 2016.