[1]
طباطبایی ف. س., “مسئولیت دندان پزشکان در استفاده از زیست موادها و ملاحظات اخلاقی”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics, ج 1, ش 2, صص 147–168, اکتبر 2016.