[1]
برهانی ف. و عباس‌زاده ع., “تیم پزشکی و مسئولیت پرستاران”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics, ج 1, ش 2, صص 122–146, اکتبر 2016.