[1]
زرگران آ., محقق زاده ع., قاسمی ی., و مروت م., “اخلاق پزشکی در ایران باستان”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics, ج 1, ش 2, صص 91–121, اکتبر 2016.