[1]
نصر س. ح. و عباسی م. م., “دادخواهی حیوانات علیه انسان رساله ای از اخوان الصفا”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics, ج 1, ش 2, صص 67–90, اکتبر 2016.