[1]
فیض س. ر., “مفهوم کیفر ازدیدگاه صوفیان با تکیه بر مکتب ابن عربی”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics, ج 1, ش 2, صص 39–66, اکتبر 2016.