[1]
ساشادینا ع., زالی م. ع., و عباسی م., “تبیین پارامترهای آموزشی اخلاق زیستی اسلامی”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics, ج 1, ش 2, صص 13–38, اکتبر 2016.