[1]
طاهری م., “راهنمای نویسندگان مجله اخلاق پزشکی”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics, ج 2, ش 3, اکتبر 2016.