[1]
رحمانی منشادی ح., “مشروعیت رحم جایگزین در اندیشه فقهی”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics, ج 2, ش 3, صص 157–195, اکتبر 2016.