[1]
ربانی م., “نگرشي بر مطالب مرتبط با شبيه سازي در آثار استاد شهيد مطهري (ره)”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics, ج 2, ش 3, صص 129–140, اکتبر 2016.