[1]
موسوی س. ر. و مهدیخواه ز., “تصميم گيري اخلاقي در جراحي مبتني بر دستگاه راس”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics, ج 2, ش 3, صص 119–127, اکتبر 2016.