[1]
عزيزي م. ح., “داد و ستد علمی ایران و کشورهای اسلامی با غرب در زمينه علوم پزشكي”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics, ج 2, ش 3, صص 93–118, اکتبر 2016.