[1]
عباسی م., “در جستجوی حکمت؛ حلقه مفقوده طبابت امروز”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics, ج 2, ش 3, صص 49–71, اکتبر 2016.