[1]
عزیزی ف., “اخلاق در پژوهش های بالینی”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics, ج 2, ش 3, صص 33–47, اکتبر 2016.