[1]
زالی ع., “نقش اخلاق پزشکی در نظام جامع سلامت”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics, ج 2, ش 3, صص 11–32, اکتبر 2016.