[1]
بزميش. و متولي زاده اردكانيع., “ژن درماني و اخلاق پزشكي”, MEJ, ج 2, ش 4, صص 189-199, ژوئن 2016.