[1]
موسویس. ر. و مهدی خواهز., “نقش اخلاق پزشكي در اقتصاد سلامت”, MEJ, ج 2, ش 4, صص 159-170, ژوئن 2016.